Quen somos

O centro ocupacional e un equipamento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar atención integral ás persoas con discpacedade con necesidades de apoio límite e intermitente que polas súas características necesitan unha atención persoal para potenciar hábitos da vida diaria, así como actividades capacitadoras e terapéuticas de formación ocupacional e de desenvolvemento de habilidades persoais e sociais.

O centro ocupacinal é un servizo que ten por obxectivo principal proporcionar unha atención habiliotadora integral mediante programas de habilitación ocupacional e de axuste persoal e social, buscando o desenrolo da autoestima persoal e de progresos significativos que favorezan a futura integración socio-laboral dos usuarios do mesmo.

Prestamos servizo a persoas adultas con discapacidade intelectual de toda a Terra Chá, somos o centro de referencia na comarca e traballamos para seguir séndoo. Adaptamos os programas das distintas áreas ás caractíresticas, necesidades e intereses de cada usuario. Empregamos a psicoloxía positiva como práctica que
promove estados de ánimo positivo e que xera espazos de relacións interpersoais significativas e cargadas de afecto positivo.

Obxectivos:

  1. Ofrecer alternativas ocupacionais para o desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade intelectual.
  2. Promover e potenciar as relacións interpersonais.
  3. Potenciar a autonomía persoal
  4. Potenciar a participación na comunidade

Se desexa recibir máis información

© Aviso Legal. Todos os dereitos reservados.