Avisos Legales

O presente Aviso Legal regula as condicións xerais de acceso e utilización do sitio web accesible na dirección URL https://centroocupacionaldevilalba.org (en diante, o sitio web), que FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ pon a disposición dos usuarios da internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a web, xa que o texto podería sufrir modificacións a criterio do titular da web, ou por mor dun cambio lexislativo, jurisprudencial ou na práctica empresarial.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB.

Razón Social da Empresa: PRAZA DÁ CONSTITUCIÓN Nº1.27800 VILALBA (LUGO)
Nomee do titular: FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ
Domicilio social: PRAZA DÁ CONSTITUCIÓN Nº1
Poboación: Vilalba
Provincia: Lugo
C. P.: 27800
C.I. F./D. N.I.: G27244169
Teléfono de contacto: 982523646
Correo electrónico: centro.ocupacional@vilalba.es
Datos rexistrais:

2.- OBXECTO.

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web.
O acceso á web ten carácter gratuíto para os usuarios da mesma.
3.2.- Rexistro de usuarios.
Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

4.- CONTIDOS DA WEB.

O idioma utilizado polo titular na web será o galego. FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non se responsabiliza da non comprensión ou entendemento do idioma da web polo usuario, nin das súas consecuencias.
FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.
Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ, nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á web como o uso inconsentido que poida efectuarse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non responderá de ningunha consecuencia, dano ou prexuízo que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso. FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non se fai responsable dos erros de seguridade, que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), ou aos ficheiros ou documentos almacenados no mesmo, como consecuencia de:
– a presenza dun virus no computador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web,
– un mal funcionamento do navegador,
– e/ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.
FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.
FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

6.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA “COOKIES”

A web non emprega cookies nin calquera outro procedemento invisible de recollida de información cando o usuario navega por ela, respectando en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.
SE SE EMPREGAN COOKIES CONSULTAR COMUNICADO SOBRE USO DE COOKIES A web emprega cookies, pode consultar a nosa Política de Cookies, que respecta en todo momento a confidencialidade e intimidade do mesmo.

7.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Son propiedade de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos contidos que alberga. Calquera uso da web ou os seus contidos deberá ter un carácter exclusivamente particular. Está reservado exclusivamente a ………., calquera outro uso que supoña a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ

8.- POLÍ TICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera tipo que nos proporcionen as nosas empresas clientes de acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Todos os datos facilitados polas nosas empresas clientes a FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ ou ao seu persoal, serán incluídos nun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado e mantido baixo a responsabilidade de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios.
Os datos facilitados serán tratados segundo o Regulamento de Medidas de Seguridade (Real Decreto 1720/2007 do 21 de Decembro), nesta sentido FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou todas as medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros. Con todo, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables. En caso en que considere oportuno que se cedan os seus datos de carácter persoal a outras entidades, o usuario será informado dos datos cedidos, da finalidade do ficheiro e do nome e dirección do cesionario, para que do seu consentimento inequívoco respecto diso.
En cumprimento do establecido na RGPD, o usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso debe de contactar connosco en centro.ocupacional@vilalba.es

9.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE.

O presente Aviso Legal interpretarase e rexerá de conformidade coa lexislación española. FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense ao dos xulgados e tribunais do domicilio do usuario para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso da web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ e o usuario, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio de FUNDACIÓN PARA A PROTECCIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE PSÍQUICA VILALBA TERRA- CHÁ

Se desexa recibir máis información

© Aviso Legal. Todos os dereitos reservados.